Εισαγωγή στην Πληροφορική

Οι βασικές έννοιες που πρέπει κανείς να εξετάσει για να μπορεί να σκεφθεί λογικά και να μιλήσει με νόημα για τους υπολογιστές είναι: Τι είναι υπολογιστές; Τι μπορούν να κάνουν οι υπολογιστές; Πώς μπορούμε να επικοινωνούμε με τους υπολογιστές; Στο συνοπτικό λεξικό της
Οξφόρδης (Concise Oxford Dictionary, 1964) η λέξη υπολογιστής (Computer) ορίζεται απλά ως «ηλεκτρονική υπολογιστική μηχανή». Ο αρχικός αντικειμενικός στόχος για την ανακάλυψη του υπολογιστή ήταν να δημιουργηθεί μία γρήγορη υπολογιστική μηχανή. Σήμερα διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό των υπολογισμών αφορά εφαρμογές που είναι μη μαθηματικής ή μη αριθμητικής φύσης.
Σημειώνουμε το βασικό γεγονός ότι ο υπολογιστής ενεργεί με βάση τις πληροφορίες που δέχεται. Οι πληροφορίες αυτές, που στην υπολογιστική ορολογία καλούνται «δεδομένα» (data), δίνονται με μορφή διάφορων σχημάτων και μεγεθών, από μαθηματικές εξισώσεις έως λεπτομέρειες για το εργατικό δυναμικό μιας εταιρείας που απαιτείται για την παραγωγή του μισθολογίου ή ακόμα μεγάλου όγκου δεδομένων που χρειάζονται σε επιστημονικές εφαρμογές.
Η επεξεργασία πληροφοριών από τους υπολογιστές θεωρείται θεμελιώδης και εκφράζεται με τη λέξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Informatics). Η Πληροφορική είναι η επιστήμη της επεξεργασίας πληροφοριών, δηλαδή των μεθόδων καταγραφής, χειρισμού και ανάκτησης πληροφοριών και θεωρείται από πολλούς επιστήμονες ότι είναι η ουσία των υπολογισμών.

Ο όρος Πληροφορική χρησιμοποιείται κύρια στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις αγγλοσαξονικές χώρες και στις Η.Π.Α. χρησιμοποιείται περίπου ισοδύναμα ο όρος «επιστήμη υπολογισμών» (computing
science ή computing). Στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία ο όρος «κυβερνητική» (cybernetics).